Copyright

Uniek Photo & Art is een naam wat ergens voor staat en waar ik trots op ben. Uniek Photo & Art staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden

Ik verzoek daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Uniek Photo & Art, vooraf contact op te nemen via info@uniekphotoart.nl of via het contactformulier. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Uniek Photo & Art, zal Uniek Photo & Art zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Uniek Photo & Art voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Uniek Photo & Art daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

De website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Uniek Photo & Art en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Uniek Photo & Art, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.